Telgrafı kim buldu

Çeşitli kodlar kullanılmak sûretiyle mesâfeler
arasında elektrik sinyâlleriyle yazılı bilgi gönderilmesini sağlayan bir cihaz. Modern telgraf sistemlerine
benzer ilk çalışmalar 1794 senesinde Fransa’da Claude Choppe tarafından yapılmıştır.
Amerikalı ressam Morse ve arkadaşı Chamberlain 1837’de bir pil, elle kullanılan bir anahtar, mâdenî
tel ve elektromekanik bir röle kullanmak sûretiyle ilk elektrikli telgraf cihazını gerçekleştirdiler.

MARCONI, Guguelmo-Marchese telsiz telgrafın bulucusu bir İtalyan fen adamı. Bunun ticârî alanda gelişmesinde de öncülük yaptı.
Badogna’da 1874’te doğmuştur. Üniversite tahsili görmeyip büyük bir hevesle fenle meşgul olmayı
kendisine meslek olarak seçti.
Heinrich Hertz’in elektromanyetik dalgalarla yaptığı deneyleri okuduktan sonra 1894’te, babasının
villasındaki çalışma atölyesinde bir telsiz telgraf cihazı geliştirmeye başladı. Bu, vericisi esas olarak
telgraf anahtarından, bir voltaj üreten indüksiyon bobininden ve bir kıvılcım siperinden ibâret olan, basit
bir cihazdı. Alıcı olarak Edward Branly tarafından bulunan kohiriri (mevce reseptörü) kullandı. Kohirir,
radyo dalgaları içinden geçtiğinde, elektrik akımını daha iyi ileten basit bir metal talaşı tüpüydü.
Marconi cihazı keşfetmedi, fakat radyo alıcısına tatbik eden ilk kimse oldu. Her nasılsa bir yönlendirci
anten keşfetti. Anten yükseklere yerleştirildiğinde radyo dalgalarının daha uzağa gittiğini gördü. Ayrıca
anten yanına bir yansıtıcı (reflektör) yerleştirildiğinde dalganın kuvvetlendirilebileceğini de buldu.
Başlangıçta, Marconi’nin deneyleri fazla teşvik görmedi. 1895’te İngiltere’ye gitti. Orada meşhur
mühendis William Preece, tanınmasına yardım etti. 1897’de sermâyenin yarısı Marconi’ye âit olan
Telsiz Telgraf ve Sinyal Limited Şirketi kuruldu. Bu, sonra Marcont Telsiz Telgraf Limited Şirketi adını
aldı. Başlangıçta şirketin ilgi sâhası fener kulesi ve gemi bordası telsiz tertibâtının yapımı idi.
Marconi, telsiz telgraf sistemini geliştirerek, iletim (transmisyon mesâfesini arttırdı. 1899’da Manş
Denizinin üstünden ilk telsiz telgraf temasını sağladı. 12 Aralık 1901’de 27 yaşında iken, İngiltere’den
Amerika’ya kodlu sinyal gönderdi. Daha sonra 1922’de kısa dalga ve mikrodalga haberleşmesinde
çalışmalarını sürdürdü. Ticârî maksatla kullanılan radyonun ortaya çıkışını gördü. Mikro dalgaların
önemini ortaya koyarak istikbaldeki haberleşmede faydalı imkânlar sağlayacağına işâret etti. Hattâ
mikro dalgalarla resimlerin de -bugünkü televizyon- iletilebileceğini bildirdi.
Çok sayıdaki mükâfâtının arasında, 1910’da aldığı Nobel Fizik Ödülü de vardır. 1937 yılında öldü.

Telgraf sistemi 1874’te Emile Bandot tarafından modern teleks makinelerine benzer duruma getirildi.
Telgraf mesaj alıp verme merkezlerinin gelişmesi 1930’lardan sonra olmuştur. Şerit kullanan tam
otomatik mesaj alıp verme merkezleri 1950’lerde kullanılmaya başlamıştır. 1960’lardan sonra tek hat
üzerinden birçok frekansla yayın yapan elektromanyetik kromportör (multiplex) telgraf sistemleri
gelişince telgraf, teleks ve faksimile gibi çok ileri yazı ve resim gönderme alma sistemleri hâline
dönüştü