Propagandayı kim buldu

Başka insanların kabul etmesi ve beğenmesi istenen şeyin övülerek takdimi. Bu şey siyâsî bir fikir, ideolojik bir görüş, bir inanç veya ekonomik bir olay olabildiği gibi kültürel,...

Sendikayı kim buldu

İşçi veya işverenlerin müşterek, iktisâdî, sosyal ve kültürel faydalarını korumak ve geliştirmek için serbestçe, kânunlara uygun olarak kurulan ve faaliyette bulunan, bağımsız özel hukukla kurulu, tüzel...

Senatoyu kim buldu

Yasama organını meydana getiren iki meclisten biri. İlk çağlarda danışma, bâzı hallerde yasama ve yönetim vazîfesi gören siyâsî meclis. Senatoya benzer asiller, ihtiyarlar meclisine ilk...

Marksizmi kim buldu

Târihî maddeciliğin on dokuzuncu yüzyıldan îtibâren yeniden düzenlenmiş şekli. Karl Marx ve Friedrich Engels’in “diyalektik metodu”, iktisat târih, insan, cemiyet, ilim ve sosyal hâdiselere tatbik...

Mafyayı kim buldu

Kendi çıkarlarını korumak için her türlü yola başvuran, gizli ve hiyerarşik bir teşkilatlanmaya dayalı zorla para almak, kumar, kaçakçılık ve fuhuş gibi kanundışı işlerle uğraşan azılı gizli...

Demokrasiyi kim buldu

Demokrasiyi kim bulmuştur,  demokrasiyi kim bulmuştur, demokrasi kim tarafından ortaya atılmıştır,  demokrasi kavramini ilk kim kullandi. Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen demikrasi kelimesi dilimize fransızca dilinden girmiştir. Eski Yunancada “demos” halk ve “kratos” otorite...

Toprak Reformunu kim buldu

Bir ülkedeki tarım arâzileri üzerinde, mülkiyet veya kullanma biçimiyle ilgili olarak yapılan planlı ve programlı değişiklikler. Hükümetler veya topluma hâkim sınıf ve gruplar tarafından yapılan toprak reformu...

Sosyalizmi kim buldu

Özel mülkiyeti reddeden, kollektif mülkiyeti tercih eden, liberalizmin kişiye önem veren yaklaşımını kabul etmeyen ve genel olarak iktisâdî tarafı ağır basan bir sistem. Esâsen sosyalizm, kapitalizme...